“Mission and Vision”


กลุ่มบริษัท เคที ซัพคอนแทรค จำกัด มุ่งเน้นการสรรหากลุ่มแรงงานที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วยการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจจะทำงาน ทั้งผู้ที่มีความสมบูรณ์ทางร่างกายและผู้ที่พิการ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อีกทั้งจะรักษาไว้ซึ่งแนวนโยบายการจ้างงานที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติแก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการกำหนดค่าจ้างสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของแรงงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมากกว่าตามนโยบายผู้ว่าจ้าง

 

1. ไม่ต้องรับผิดชอบและเสียเวลาในการบริหารแรงงานตั้งแต่การสรรหา พัฒนา และรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ
2. ได้รับแรงงานอย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการ
3. มีเวลาทดสอบงานพนักงานจนกว่าจะมั่นใจในคุณสมบัติที่ต้องการ
4. ได้รับพนักงานที่ปฏิบัติอยู่ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด และมีความกระตือรือร้นอย่างสม่ำเสมอ
5. สามารถเปลี่ยนตัวพนักงานได้ตลอดเวลา เมื่อพบการกระทำผิดหรือขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม
6. สามารถเพิ่มหรือลดแรงงานได้ตามต้องการหรือตามภาวะของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
7. สามารถกำหนดสวัสดิการเพื่อควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานได้
8. มีผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขั้นในกระบวนการสรรหาว่าจ้างพนักงาน
9. ลดปัญหาและสร้างอำนาจต่อรองเพื่อป้องกันข้อเรียกร้องของกลุ่มสหภาพแรงงาน
10. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความยืดหยุ่นของการดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่แน่นอนและมีการแข่งขันสูง